วันนี้ :
15 คน
เมื่อวาน :
37 คน
เดือนนี้ :
421 คน
เดือนที่แล้ว :
2,212 คน
ปีนี้ :
6,681 คน
ปีที่แล้ว :
0 คน
ทั้งหมด :
6,681 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.84.236.168
27 มีนาคม พ.ศ.2561
Username :  
Password :
   
 

วิสัยทัศน์
“เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งเกษตรกรรมปลอดสารพิษ เป็นแหล่งผลิต        ข้าวพันธุ์ที่ตลาดต้องการ เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างตำบลต่าง ๆ ในอำเภอเสาไห้สู่ตัวจังหวัดสระบุรี เป็นศูนย์กีฬาแข่งเรือพายประเพณี”

พันธกิจ
1.อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.ส่งเสริมการศึกษาและระบบการสาธารณสุข
3.ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
4.พัฒนาการให้บริการสาธารณะ
5.ส่งเสริมการพัฒนาการพัฒนาอาชีพ การจัดสวัสดิการสังคม
6.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาและกระบวนการประชาสังคม

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนให้คงอยู่
2.โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา
3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สุขภาพแข็งแรง ได้รับบริการที่ดี
4.มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
5.บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย
6.จารีตประเพณีของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
7.บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น
8.การท่องเที่ยวได้รับการบูรณาการร่วมกัน
9.การพัฒนาอาชีพ พัฒนารายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน
10.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น
11.พัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล