วันนี้ :
15 คน
เมื่อวาน :
37 คน
เดือนนี้ :
421 คน
เดือนที่แล้ว :
2,212 คน
ปีนี้ :
6,681 คน
ปีที่แล้ว :
0 คน
ทั้งหมด :
6,681 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.84.236.168
27 มีนาคม พ.ศ.2561
Username :  
Password :
 

1. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต       
1.1  ด้านสาธารณสุข             
1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ       
2)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ชมรมผู้สูงอายุตำบล เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสในสังคม           
3)  ส่งเสริมการป้องกันโรคให้การรักษาพยาบาลและบริการความรู้สาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพื่อประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง      
1.2  ด้านการศึกษา             
1)  สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน           
2)  สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน              
3)  ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม           
4)  ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
5)  ส่งเสริมสนับสนุนจัดการศึกษา ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6)  ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
1.3  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม           
1)  เป้าหมายการพัฒนา  คือ  การทำให้ทุกคนมีความสุข  ซึ่งประกอบด้วยการมีสุขภาพที่แข็งแรงครอบครัวที่อบอุ่น  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีสังคมที่สันติและเอื้ออาทรต่อกัน และสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยการพัฒนาให้มีความรู้และจริยธรรม และส่งเสริมบทบาทและกิจกรรมของครอบครัว ที่ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
2) ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและผู้ประสบภัยธรรมชาติโดยยึดระเบียบตามกฎหมาย
กำหนดให้อำนาจไว้
3)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  และเยาวชน  และส่งเสริมให้มีสนามกีฬาประจำหมู่บ้านหรือตำบลพร้อมอุปกรณ์
4) สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาทุกประเภททุกระดับทั้งเด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนโดยการแข่งขันระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรอื่น
5)  ส่งเสริมสวัสดิการให้กลุ่มสตรี  อสม. เทศบาล  และองค์กรอื่น ๆ ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน  โดยยึดระเบียบตามกฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้
6) ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
7) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในโครงการที่ใช้งบประมาณสูง
2.  หลักความโปร่งใส           
1.  ยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  ยุติธรรม  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง  จัดงบประมาณด้วยความเป็นธรรม  และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประชาชนตำบลเมืองเก่า           
2.  จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานให้ประชาชนทั่วไปทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องสม่ำเสมอ
3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1  ด้านคมนาคม                 
1)  จัดให้มีถนนสำหรับใช้ในการสัญจร ไป – มา  ในระหว่างหมู่บ้านหรือตำบลที่มีมาตรฐาน  เช่น  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยาง        
2)  จัดให้มีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรัง  เพื่อใช้เป็นเส้นนำผลิตผลทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น           
3)  จัดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน  ระหว่างหมู่บ้าน  หรือตำบลให้มีสภาพเหมาะแก่การสัญจรไปมาได้          
4)  จัดให้มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบระบายน้ำในหมู่บ้านให้มีสภาพมั่นคงและแข็งแรงสามารถใช้ประโยชน์ได้         
5)  จัดให้มีมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านหรือตำบล     
3.2  ด้านแหล่งน้ำ            
1)  ก่อสร้างและขยายเขตประปาในหมู่บ้านและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้านที่มีปัญหาให้มีสภาพดียิ่งขึ้น  และตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้เหมาะสำหรับการใช้อุปโภค – บริโภคอย่างสม่ำเสมอ
2) ส่งเสริมบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคตามธรรมชาติ เช่น คลอง  หนอง  บึง  และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร           
3)  ขุดลอกคลอง  หนอง  บึง  เพื่อการประมง  และการเกษตร
3.3  ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง
1)  ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสำหรับประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
2)  ดำเนินการขยายเขต  หรือซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะ  เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3)  ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม  เพื่อมุ่งพัฒนาการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องได้รับบริการซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น
4.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ภาคเกษตรกรรม
1)  สนับสนุนการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด  และศักยภาพของประชาชนในตำบล
2)  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน และสามารถเพิ่มรายได้
3)  สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน  และปัจจัยการผลิต  แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนซึ่งแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกำหนดให้อำนาจไว้
4)  สนับสนุนและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อสนับสนุนนโยบาย 
5)  สนับสนุนและพัฒนาและส่งเสริมระบบการตลาดกลางในชุมชน
ภาคอุตสาหกรรม
1)  ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนทุกชุมชน  หมู่บ้าน  ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของตำบลให้ได้รับการพัฒนาและขยายกิจการได้มากขึ้น  เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้มากขึ้นด้วย  โดยการรวมกลุ่มบริหารจัดการตามความต้องการของกลุ่ม
2)  ร่วมมือกับกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มอาชีพ  เพื่อหาลู่ทางในการพัฒนาอาชีพ  เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนอาชีพกันในแต่ละหมู่บ้าน โดยยึดหลักเครือข่ายอาชีพ
3)  ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีศักยภาพ  รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพกลุ่มอุตสาหกรรมที่อ่อนแอ  กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมครัวเรือน  ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าผลผลิต  และจัดหาตลาดรองรับ  ตามระเบียบกำหนดให้อำนาจไว้
4)  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่นควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการเพิ่มมูลค่าและให้ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อการพัฒนาอาชีพ  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่  เกษตรอินทรีย์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5)  ส่งเสริมโครงการพัฒนาศึกษาดูงานของบุคลากรและกลุ่มอาชีพ
5.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1)  แก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย  รณรงค์  ให้มีการจัดการขยะมูลฝอย  โดยการคัดแยกและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  สร้างคุณค่าจากขยะ  และการทิ้งขยะให้ถูกที่
2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
3)  จัดให้มีการปรับปรุงแหล่งน้ำ  แหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด  บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4)  จัดให้มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน  โดยนำวิธีการใช้ประโยชน์จากขยะเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน  เพื่อลดประมาณขยะ
5)  ปรับภูมิทัศน์บริเวณถนน  และลำคลองที่สำคัญให้ดูสวยงาม
6.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1)  รณรงค์ให้ประชาชน  เชิดชูสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
2) ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการเพิ่มบทบาทและหน้าที่ของ  อปพร.  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3)  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและตำบล และประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
4) ปรับปรุงพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมต่อประชาชน เพื่อสามารถนำมาบริการประชาชน
ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
5)  เสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย  เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาล
7)  ส่งเสริมให้หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วม  ในการพัฒนาแบบบูรณาการ
8)  ส่งเสริมบทบาทให้กับ  อปพร.  ในการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่  การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย
7.  นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตำบลเมืองเก่า  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  แสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจทำอะไร อย่างไร รวมทั้งการตรวจสอบและการประเมิน ผลงานของเทศบาล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนา  การจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาล  การประชุมสภาเทศบาล การเสนอข้อบัญญัติต่างๆ
8.  นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1)  สนับสนุนและดำเนินการเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  โดยสนับสนุนให้ใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปราม  ผู้เสพต้องได้รับการรักษา  ผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษโดยเด็ดขาด
2)  การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด  โดยให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับ การบำบัด  และฟื้นฟูสภาพได้ทันที  โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย  เพื่อให้ผู้เสพสามารถกลับเข้าสู่สังคม ได้อย่างปกติสุข
9.  นโยบายด้านการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลเมืองเก่า
1)  เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพโดยการจัดฝึกอบรม  ทัศนศึกษาดูงาน  เพื่อได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สามารถนำสิ่งที่พบเห็นมาปรับปรุงการทำงานได้  ตลอดจนการจัดการประชุมประจำเดือนของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารงานให้บุคลากรของเทศบาลได้รับทราบ
2)  พัฒนาการเงิน การคลัง  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ  ที่ดำเนินการถูกต้อง และเรียบร้อย ตามระเบียบของเทศบาล
3)  พัฒนางานโยธา งานช่าง ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและตรวจสอบได้