วันนี้ :
15 คน
เมื่อวาน :
37 คน
เดือนนี้ :
421 คน
เดือนที่แล้ว :
2,212 คน
ปีนี้ :
6,681 คน
ปีที่แล้ว :
0 คน
ทั้งหมด :
6,681 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.84.236.168
27 มีนาคม พ.ศ.2561
Username :  
Password :
โครงสร้างพื้นฐาน
 

ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน

การคมนาคม

                   1.  ถนนคอนกรีต          จำนวน           20      สาย

                   2.  ถนนลูกรัง              จำนวน           12      สาย

3.  ถนนลาดยาง           จำนวน             3      สาย

 

การไฟฟ้า

                   1.  มีไฟฟ้าใช้  9  หมู่บ้าน 

                   2.  จำนวนประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

1.  ลำน้ำ ลำห้วย        จำนวน  2  แห่ง

                   2.  แม่น้ำป่าสัก (ไหลผ่านหมู่ที่  1,4,6,7)

                   3.  คลองหนองสรวง (ไหลผ่าน  หมู่ที่  2,5,9)

                    4.  บึง,หนอง,และอื่น ๆ จำนวน  1  แห่ง

                   5.  บึงโง้ง (พื้นที่ของบึงคาบเกี่ยวหมู่ที่  3,6,7)

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและใช้การได้

                    1. ฝาย                    จำนวน           1        แห่ง

                    2. ประปาชนบท          จำนวน           10       แห่ง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากตัวจังหวัดและอำเภอ ระยะทางจากจังหวัดประมาณ 

11  กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอเสาไห้  ประมาณ 3  กิโลเมตร มีถนนพิชัยรณรงค์สงครามซึ่งเป็นทางหลวงจังหวัดเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินในอดีตตำบลเมืองเก่าเคยเป็นที่ตั้ง
ของเมืองสระบุรีจึงมีสถานที่สำคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถเก่าวัดจันทบุรี  ซึ่งเป็นวัดคู่เมืองสระบุรีในอดีต สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่  
3  และบึงโง้งซึ่งเป็นคูเมืองของสระบุรีในอดีตอีกเช่นกัน  พื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลเมืองเก่า มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านทำให้มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม  ทำการประมงตามธรรมชาติและเลี้ยงในกระชัง  พื้นที่บางส่วนอยู่ห่างจากแม่น้ำป่าสักก็มีคลองชลประทานส่งน้ำเพื่อการเกษตร ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  80% ของพื้นที่จะทำเกษตร จึงเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวสารเสาไห้ที่มีชื่อเสียงมาช้านานแล้ว