วันนี้ :
15 คน
เมื่อวาน :
37 คน
เดือนนี้ :
421 คน
เดือนที่แล้ว :
2,212 คน
ปีนี้ :
6,681 คน
ปีที่แล้ว :
0 คน
ทั้งหมด :
6,681 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.84.236.168
27 มีนาคม พ.ศ.2561
Username :  
Password :
ลักษณะทางสังคม

ข้อมูลด้านการศึกษา

                   1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน   จำนวน   1  แห่ง    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  6  ตำบลเมืองเก่า

                   2. โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนวัดจันทบุรี  (พิมพ์ประชานุเคราะห์)  ตั้งอยู่บริเวณวัดจันทบุรี  หมู่ที่  6  ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี

3. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน              จำนวน  4  แห่ง    ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  6,7,9

                   4. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร   จำนวน  1  แห่ง   ตั้งอยู่หมู่ที่  3

ข้อมูลด้านการสาธารณสุข

                   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า  จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  6  ตำบลเมืองเก่า

สถาบันศาสนา

สถาบันศาสนา   มีจำนวน  3   แห่ง    คือ

                   1.  วัดชุ้ง                            ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  4   ตำบลเมืองเก่า 

                   2.  วัดจันทบุรี                       ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  6   ตำบลเมืองเก่า

                   3.  วัดสุธาวุฒิ  (วัดใหม่ยายตุ๊)      ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  8   ตำบลเมืองเก่า

          สวัสดิการสังคม

                   1.  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน  จำนวน  9  ศูนย์

กลุ่มอาชีพและกลุ่มสัจจะออมทรัพย์

                   1.  กลุ่มจักสานผักตบชวา  หมู่ที่ 2

                   2.  กลุ่มเกษตรกร  หมู่ที่ 1 -9

                   3.  กลุ่มกองทุนหมุนเวียนเกษตรกรบ้านกง

                   4.  กลุ่มส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนปัจจัยการผลิต   หมู่ที่  5

                    5.  กลุ่มส่งเสริมการเกษตร  หมู่ที่  8

6. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต  หมู่ที่ 1 – หมู่ที่  9

7.  กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก  ม.4

8.  กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองเก่า

มวลชนจัดตั้ง

                   1. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน       จำนวน  1  กลุ่ม

                   2. กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์                  จำนวน  1  กลุ่ม

                   3. กลุ่มสตรี                                    จำนวน  1  กลุ่ม

  ดาวน์โหลดเอกสาร