วันนี้ :
15 คน
เมื่อวาน :
37 คน
เดือนนี้ :
421 คน
เดือนที่แล้ว :
2,212 คน
ปีนี้ :
6,681 คน
ปีที่แล้ว :
0 คน
ทั้งหมด :
6,681 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.84.236.168
27 มีนาคม พ.ศ.2561
Username :  
Password :
สภาพทั่วไป

 

ข้อมูลสภาพทั่วไป

ที่ตั้ง  เทศบาลตำบลเมืองเก่า  ตั้งอยู่  เลขที่  -  หมู่ที่ 3  ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี

อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสระบุรีและอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเสาไห้มีเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลเสาไห้
ระยะทางห่างจากอำเภอเสาไห้ประมาณ 
กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดสระบุรีประมาณ11 กิโลเมตร

เนื้อที่  เทศบาลตำบลเมืองเก่ามีเนื้อที่ทั้งหมด 13.15 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 8,219 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำที่สำคัญ แห่ง คือ
       1. แม่น้ำป่าสัก  
       2. คลองหนองสรวง  
       3. บึงโง้ง

       ดังนั้น  พื้นที่โดยทั่วไปจึงเหมาะสำหรับการทำนา ทำสวน การปลูกพืชผักสวนครัว และทำการประมง

อาณาเขตติดต่อ
       ทิศเหนือ
          ติดต่อกับ  แม่น้ำป่าสัก
       ทิศใต้             ติดต่อกับ  ตำบลหนองสีดา  อำเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี
       ทิศตะวันออก
     ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลเสาไห้  อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี
       ทิศตะวันตก
      ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม  อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี

จำนวนหมู่บ้าน
       เทศบาลตำบลเมืองเก่า  ประกอบด้วย  9 หมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่ในเทศบาลเต็มทั้ง  9 หมู่บ้าน  ดังนี้
       หมู่ที่  1   บ้านสระแก้ว
       หมู่ที่  2  บ้านโคกคำ
       หมู่ที่  3  บ้านบึงโง้ง
       หมู่ที่  4  บ้านศาลาลี
       หมู่ที่  5  บ้านนาห้วย
       หมู่ที่  6  บ้านเมืองเก่า
       หมู่ที่  7  บ้านกง
       หมู่ที่  8  บ้านโคกสมี
       หมู่ที่  9  บ้านหนองไก่ 

จำนวนประชากร
เทศบาลตำบลเมืองเก่า มีประชากร  จำนวน 3,369 คน เป็นชาย 1,588 คน เป็นหญิง 1,781 คน
(ข้อมูล  ณ  เดือน  กุมภาพันธ์ 2557) รายละเอียดแสดงตารางต่อไปนี้

มู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร

รวม

ชาย

หญิง

1

    บ้านสระแก้ว

166

219

254

473

2

 บ้านโคกคำ

83

164

179

343

3

บ้านบึงโง้ง

190

314

331

645

4

บ้านศาลาลี

147

216

281

497

5

บ้านนาห้วย

69

111

127

238

6

  บ้านเมืองเก่า

92

144

178

322

7

บ้านกง

67

114

121

235

8

บ้านโคกสมี

126

214

219

433

9

  บ้านหนองไก่

57

92

91

183

รวม

997

1,588

1,781

   3,369


แผนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า